ALGEMENE VOORWAARDEN

Animotion Dierfysiotherapie, gevestigd aan de Dokter Kanterslaan 183 5361 ND te Grave, maakt gebruik van algemene voorwaarden. Wanneer een dienst verleend wordt tussen enerzijds Animotion Dierfysiotherapie en anderzijds de klant zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Registraties
Animotion Dierfysiotherapie is ingeschreven bij het CIBG-register, dit wil zeggen dat alle opleidingen met succes zijn afgerond en dat Esther bevoegd is om het vak te beoefenen. Het beroep dierfysiotherapie is beschermd en de titel mag alleen worden gebruikt wanneer bij dit register te zijn ingeschreven. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging: het NVFD (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren). Voor lidmaatschap is het vereist om voldoende kennis te hebben en up to date te houden, middels cursussen en opleidingen.

Directe Toegankelijkheid
Er is sprake van directe toegankelijkheid, eigenaren mogen zonder verwijzing van een arts contact opnemen met een dierenfysiotherapeut. Echter brengt Animotion Dierfysiotherapie, in overleg met de eigenaar, de dienstdoende dierenarts op de hoogte van vorderingen tijdens de behandeling. Bij afwijkende gezondheidsproblemen kan de dierenfysiotherapeut eerst adviseren op contact op te nemen met dierenarts of specialist, voordat er met de behandeling wordt gestart.

Verzekeringen
Animotion Dierfysiotherapie werkt contractvrij met zorgverzekeraars. Echter zijn wij aangesloten bij het NVFD en kunnen facturen door de eigenaar zelf worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij. De verantwoordelijkheid voor het uitzoeken en het verkrijgen van een vergoeding ligt volledig bij de eigenaar.

Dier en locatie
Dieren dienen schoon aangeleverd te worden voor een onderzoek en behandeling. Wanneer aan huis of aan stal wordt behandeld dient er een veilige en rustige omgeving te zijn. Daarnaast moet het dier gemonsterd kunnen worden op harde en zachte bodem. De klant of eigenaar dient ten alle tijden aanwezig te zijn bij onderzoek en behandeling.

Tarieven
Diensten worden tegen betaling geleverd. Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend en Animotion Dierfysiotherapie behoudt het recht om tarieven te wijzigen en/of aan te passen

Betalingen en facturering
Betalingen vinden bij voorkeur direct na de behandeling plaats. Dit kan contant, met de pin of via IDEAL. Wanneer de klant een factuur wenst, stellen wij deze op en wordt deze per mail toegezonden. De betaling dient binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim en is de klant met ingang van de overschreden datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Annuleringen
Geplande afspraken dienen minimaal 24 uur voor afspraak te worden geannuleerd. Wanneer er tussen 24 uur en 12 uur van te voren wordt afgezegd, wordt er 50 procent van de kosten in rekening gebracht. Wanneer er minder dan 12 uur van te voren of niet wordt afgezegd wordt het volledige tarief in rekening gebracht

Aansprakelijkheid
Animotion Dierfysiotherapie is voor de volgende zaken niet aansprakelijk:

  • Voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na de behandeling.
  • Voor lichamelijke- of gedragsveranderingen of andere problematiek bij het dier die na een behandeling tot uiting komen
  • Voor uitgevoerde handelingen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen
  • Voor het slagen van het consult, zeker wanneer een klant zich niet aan de voorgeschreven adviezen houdt.

Alle diensten van Animotion Dierfysiotherapie geschieden op basis van eigen risico van de klant.