PRIVACY POLICY

Privacy verklaring in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Animotion Dierfysiotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.animotion-dierfysiotherapie.nl
Dokter Kanterslaan 183
5361ND GRAVE
0615956132

Esther Maagdenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Animotion Dierfysiotherapie. Zij is te bereiken via info@animotion-dierfysiotherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Animotion Dierfysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in onze administratie:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres (indien u deze aan ons verstrekt)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– tevens worden behandeldata en nota verwerkt

Gegevens van uw dier die wij verwerken in het patiëntendossier:
– Naam
– Ras
– Chipnummer (indien van belang voor verzekering)
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Uw contacttelefoonnummer
– Klachten
– Behandeling

Het dossier wordt gekoppeld aan de contactgegevens van uw dierenarts of eventuele andere specialisten (wanneer deze van toepassing zijn).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@animotion-dierfysiotherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Animotion Dierfysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Voor het bijhouden van het behandelverloop

Animotion Dierfysiotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s:
– Vetocare voor patiëntendossiers
– E-Boekhouden voor de administratie en facturatie

Beide programma’s zijn versleuteld middels wachtwoord en gebruikersnaam. Enkel de medewerkers van Animotion Dierfysiotherapie hebben toegang tot deze systemen en inzage in uw gegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Animotion Dierfysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar in de software, zodat bij toekomstige consulten het behandelverloop kan worden ingezien. Wanneer u deze gegevens eerder wilt laten verwijderen uit het systeem dan kunt u dit aangeven. Financiële gegevens hebben een wettelijk bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Animotion Dierfysiotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het afronden van een behandeltraject of waar nodig tussentijds wordt er verslag gedaan aan de dienstdoende dierenarts, eventueel kan dit ook telefonisch gebeuren. Animotion Dierfysiotherapie zal dit echter alleen doen na overleg en met uw toestemming. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat, geef dit dan aan. Alleen op uw aanvraag wordt er contact opgenomen of verslag verstuurd naar andere specialisten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Animotion Dierfysiotherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Animotion Dierfysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@animotion-dierfysiotherapie.nl.

Indien er bij openstaande nota’s een incassobureau moet worden ingeschakeld, worden uw persoonsgegevens gedeeld met het desbetreffende incassobureau.

Animotion Dierfysiotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Animotion Dierfysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@animotion-dierfysiotherapie.nl